top of page

Sansiglong mahigit ng makabagong tula sa Filipinas : mga piling tula sa Bikol, Binisaya, Espanyol, Iluko, Ingles, Filipino, at Kampangan mulang 1900 hanggang kasalukuyan

Sansiglong mahigit ng makabagong tula sa Filipinas : mga piling tula sa Bikol, Binisaya, Espanyol, Iluko, Ingles, Filipino, at Kampangan mulang 1900 hanggang kasalukuyan

bottom of page